Korona – og noen viktige datoer

Hei Holtefjell-venner,

nå er alt klart for sesongstart på Holtefjell. Havna er åpen for båter, kameraovervåking er montert og bølgebryteren omsider ferdigstilt. Veien er utbedret med mye ny asfalt.

Nå har myndighetene også åpnet opp for hytteliv og flere normaliseringstiltak er varslet. Likevel blir det påpekt noe vi må leve med i lang tid fremover: holde god avstand og praktisere god hygiene.

Vi har flere områder på Holtefjell hvor vi ber alle å vise hensyn. Særlig gjelder dette områdene i havna og på badebrygga. Her er det smalt og på badebrygga er det ikke plass til mange om gangen. Vis hensyn slik at flest mulig kan få seg en trygg dukkert. Sørg for å holde avstand og vis oppmerksomhet ved passering på stier, veier og under opphold på lekeplassen.

Vi anmoder sterkt alle om å gi god informasjon til de som er på hytta og spesielt sørge for at eksterne leietagere blir godt informert.

Ingen bading ved badetrappen i havna!

Badetrappen på venstre side er ikke montert, fordi anleggsarbeidene ikke er ferdigstilt. Inntil videre må det ikke stupes eller hoppes fra fjellet, da det ligger noen nye steiner der som kan være farlige. Området er markert med sperretråder.

Viktige datoer:

Årets generalforsamling er fastsatt til lørdag 11.juli kl 16:00. Avholdes på lekeplassen som tidligere.

Medlemsforslag som ønskes behandlet må være styret i hende innen torsdag 12. juni.

De bes sendt til Astri:   <astri.m.isaksen@gmail.com>

Holtefjell, 27.mai 2020

Styret i Holtefjell Vel

Utsettelse av asfaltering / sluttarbeid i havna

Vi har nettopp fått beskjed fra entreprenør om at de må avlyse asfaltering i dag og i morgen (tirsd 19. og onsd 20.mai). Dette fordi den hjulgående gravemaskinen har havarert, reservedeler er på vei fra Sverige. Den står dessverre midt på P6. Resten av asfalteringen gjøres straks graver er reparert, tidlig neste uke.

Den samme maskinen skulle feie og fullføre gjenstående steinarbeid i havna, så da blir dette også utsatt til neste uke.  Dvs. at det kan/vil bli støv og sand på båter i fm feiing en gang i neste uke .

Båtutsetting mai 2020

Havnesjefen gjør oppmerksom på følgende: 

Mandag 18. og tirsdag 19. mai vil det pågå oppryddingsarbeid på moloen etter anleggsperioden, som er litt forsinket. Dette kan medføre noe støv/sand i luften og båter kan bli skitne. 

Teknisk sett er havna klar for å motta båter lørdag 16. mai, men vær da oppmerksom på nevnte mulige støvplage.

Hilsen Havnesjefen

Bygging av molo (bilde/video)

Dyktige sjåfører..

Bølgebryterprosjektet utsatt

Arbeidet, som var planlagt å starte opp mandag 23.mars, ble utsatt på grunn av sterk vind i havna. Dette arbeidet er nå planlagt igangsatt førstkommende mandag, 30. mars. Det innebærer at det vil bli mye tungtransport på Holtefjellveien. Planen er også at arbeid vil finne sted de tre arbeidsdagene i påskeuken, alt med værforbehold. Vi vet alle hvor fort været endrer seg og hvor utsatt havneområdet da er.

Vi vil sterkt anbefale å konsentrere evt. hyttebesøk til fridagene i påsken.

Våroppdatering

Kjære Holtefjellvenner,                                                                                 

Lysere tider og lengre dager betyr at ny Holtefjellsesong nærmer seg.

Her følger noen overskrifter over saker styret har arbeidet med gjennom vinteren.

Bølgebryterprosjektet:

Siste fase er planlagt å starte opp mandag 23.mars, og målsatt ferdig senest 15.mai.  Her må værforbehold tas. Vi ber alle være forberedt på mye tungtransport i denne perioden.  Nødvendige veiutbedringer vil finne sted i etterkant.

Krav om innbetaling av restbeløpet for bølgebryterprosjektet og havneovervåkningen, vil bli sendt ut primo april.

Havna:

Det er inngått avtale med Nordocs ang. oppsett av utriggere og ferdigstillelse av havna. Målet er å åpne havna raskest mulig etter sluttføring av bølgebryteren.

Det er inngått kontrakt med Nokas AS på montering av kameraovervåking, som vil være ferdig montert til sesongstart. Personlig båtvakt er dermed avviklet.

Det vil komme enkelte endringer/flyttinger av båtplasser i havna, dette for å gjøre tilpasninger for utvidelse av noen plasser fra 2,5 til 3 meter bredde. Nærmere informasjon til de enkelte om dette vil komme i god tid før sesongstart.                   

El-lading:

Styret har avsluttet arbeidet med et felles anlegg. Det var kun 8 som meldte interesse etter den siste forespørselen. Vi anbefaler de som fortsatt ønsker lading, men som ikke har planer om eget anlegg, f.eks på grunn av lang kabelavstand til fra egen måler til biloppstillings-plass, å søke sammen med hyttenaboer om en mer lokal løsning. Vellets el-samarbeidspartner Elektro A. Sjølyst kan gi råd i den anledning.  

Viken Fiber:

Vi mangler tilbakemelding fra 30 hytteeier om interesse for fiber til Holtefjell. Foreløpig svar sier 20 ja og 36 nei. Vi setter pris på om dere, som ikke har svart, sender inn tilbakemelding slik at vi får en total oversikt.   

Vann til påske:

Om været holder seg som nå, blir det vann til påske – dvs fredag 3. april.

De hyttene som har avtale med rørlegger, må ta kontakt med han for å få vannet satt på til påske. 

Veier og fellesområder:

Vinterbommen åpnes 20. eller 27. mars, avhengig av når arbeidet i havna starter. Arbeidet med å oppgradere Holtefjellveien starter etter at arbeidet i havna er avsluttet.

Vi gjør oppmerksom på at det i perioder blir mange store lastebiler på veien. Alle, som har håndverkere på hyttene sine, må gjøre de oppmerksom på dette.

Vi vil som tidligere flise opp kvist, som ligger inntil vei.  I år blir frist for å legge kvist langs veiene den 25. mai. 

Mange ser tydeligvis frem til påskedager på Holtefjell. Vi håper at det vil gi mange en god forsmak på hva vi har i vente: mange gode, varme og opplevelsesrike sommerdager.

Vi gleder oss alle,

Hilsen 

Styret i Holtefjell Vel

Regler for båtplasser

Gjeldende regler for båtplasser er en del av ordensreglene for Holtefjell.             

Hovedpunktene er: 

  • Maks skroglengde 700 cm eller 23 fot
  • Maks skrogbredde 2,50m i 3m båtplass
  • Maks skrogbredde 2,00m i 2,5 m båtplass
  • Maks vekt 2000 kg.

Styret har delegert håndhevelsen av reglene til havnesjefen. Alle medlemmer av havna har rett til båtplass, men havnesjefen står fritt til å disponere båtplassene, hensyntatt størrelse og båttype.

Det har tidligere vært innvilget noen få unntak. I dag gjelder det 2-3 båter. I tillegg ble det for sesongen gitt en midlertidig dispensasjon til en båt som allerede var lagt ut. Havnesjefen har også mottatt henvendelser fra hytteeiere som har fremmet ønsker om utplassering av båter utover maksrammen.

Styret har med bakgrunn i ovennevnte besluttet at vi fra neste sesong vil innskjerpe praktiseringen av Ordensreglene for havna på Holtefjell. De som tidligere har fått godkjennelse til utplassering av større båter vil få dispensasjon ut sesongen 2021, mao. for 2 nye sesonger. Nye dispensasjoner vil ikke bli gitt.

Det har fremkommet ønske om det kunne tilrettelegges faste plasser for et visst antall større båter, f.eks. 6-8 plasser. Styret har vurdert dette, men har konkludert med at det ikke er ønskelig. Hovedbegrunnelsen er at dette vil gjøre ferdselen i havneområdet mer utrygg og kunne skape farlige situasjoner da havnen er trang nok som den er. Havnesjefen vil også få store utfordringer når han/hun hvert år skal planlegge en optimal løsning hvor også hensynet til nye båttyper og størrelser skal ivaretas. Dette er krevende nok som det er.  

Noen mer prinsipielle spørsmål ville også dukke opp; hvem skal tilbys disse plassene og skal retten være tidsbegrenset (lite praktisk for en båteier) eller «evig rett» som vil blokkere andre.

Styret ønsker med dette å sikre best mulig ferdsel i havna og en fremtidig praktisering av regelverket likt for alle medlemmer.

Som kanskje de fleste er kjent med er arbeidet med bølgebryteren i gang og følger fremdriftsplanen. Fase 1 er allerede avsluttet. Arbeidet med fase 2 er forventet å starte opp igjen primo mars. Vi vil komme tilbake med ny informasjon rundt dette. Bølgebryteren, sammen med innføring av kameraovervåking fra neste sesong, vil gi alle en bedre og sikrere havn og, på sikt, en lengre båtsesong.

Hilsen Styret i Holtefjell vel

Viktig informasjon fra Styret i Holtefjell Vel

Håper alle har hatt en god sommersesong på Holtefjell.

Fylkesmannen har fattet et endelig vedtak og godkjent vår søknad om å bygge bølgebryter i moloen.

Det innebærer at det vil bli igangsatt et omfattende arbeid som vil påvirke tilgjengeligheten i hyttefeltet og skape støyende anleggsvirksomhet gjennom høst- og tidlig vårsesong. Det vil bli betydelig tungtransport av stein, spesielt i oktober/november og mars/april, og det planlegges noe mellomlagring av stein på asfaltlekeplassen.

Oppstart er planlagt til ca. 1.oktober og bygging vil finne sted i løpet av oktober/november. Da vil dette ligge frem til mars for å sette seg. Rundt 1.mars, avhengig av værforhold og temperatur, vil arbeidet starte opp igjen for en endelig stabiliseringsjobb. Dette arbeidet er ventet å vare ut april.

Nødvendig reparasjon og utbedring av Holtefjellveien vil starte opp så snart arbeidet med bølgebryteren er sluttført, sannsynligvis i begynnelsen av mai.

Holtefjellveien er forutsatt holdt oppe i hele anleggsperioden, men vi ber alle være forberedt på mye tungtransport og mulige korte perioder med avstengt vei. Transport vil foregå med bil med henger, og om du møter de MÅ du vike/rygge.  Kanskje lurt å vente på en lastebil og kjøre bak den!

Vennligst respekter alle de skilt og sperringer som vil bli satt opp i området, slik at vi unngår uønskede hendelser og personskader. Og husk å gi besøkende, eller de som evt. låner hytta, god informasjon.

Vinterbommen blir låst når arbeidene er ferdig.

Vi vil sørge for å holde dere best mulig orientert om fremdriften underveis.

Vi er svært glad for at vi nå kan starte dette arbeidet og gjennomføre et prosjekt som skal sikre de betydelig verdier havna representerer for oss alle.

Med hensyn på finansiering, har kun et fåtall ønsket lånealternativet, og det er derfor ikke aktuelt å ta opp lån med sikkerhet i Vellets fellesareal. Fremdriften av prosjektet gjør det også aktuelt å justere tidspunkt for betaling. Beløpet blir trolig delt i to terminer.  Informasjon om dette vil følge så snart det er klart.

Arbeidet med kameraovervåking av havna er også i gang og dette vil være i funksjon fra oppstart av neste båtsesong.

Holtefjell, 19.09.2019

Styret i Holtefjell Vel

Båtopptak

Høsten kommer, og alle båter må være borte fra havna innen 16.september. Etter den dato vil båtene bli fjernet for eiers regning.

Trenger du assistanse til båtopptak: Ring Ken Aarsten, tel 41607080

Hilsen Havnesjefen

Nyttige datoer

Du må logge inn for å se dette innholdet. Hvis du ikke har en bruker kan du registrere deg her