Elbil-lading på Holtefjell

Du må logge inn for å se dette innholdet. Hvis du ikke har en bruker kan du registrere deg her

Regler for båtplasser

Gjeldende regler for båtplasser er en del av ordensreglene for Holtefjell.             

Hovedpunktene er: 

  • Maks skroglengde 700 cm eller 23 fot
  • Maks skrogbredde 2,50m i 3m båtplass
  • Maks skrogbredde 2,00m i 2,5 m båtplass
  • Maks vekt 2000 kg.

Styret har delegert håndhevelsen av reglene til havnesjefen. Alle medlemmer av havna har rett til båtplass, men havnesjefen står fritt til å disponere båtplassene, hensyntatt størrelse og båttype.

Det har tidligere vært innvilget noen få unntak. I dag gjelder det 2-3 båter. I tillegg ble det for sesongen gitt en midlertidig dispensasjon til en båt som allerede var lagt ut. Havnesjefen har også mottatt henvendelser fra hytteeiere som har fremmet ønsker om utplassering av båter utover maksrammen.

Styret har med bakgrunn i ovennevnte besluttet at vi fra neste sesong vil innskjerpe praktiseringen av Ordensreglene for havna på Holtefjell. De som tidligere har fått godkjennelse til utplassering av større båter vil få dispensasjon ut sesongen 2021, mao. for 2 nye sesonger. Nye dispensasjoner vil ikke bli gitt.

Det har fremkommet ønske om det kunne tilrettelegges faste plasser for et visst antall større båter, f.eks. 6-8 plasser. Styret har vurdert dette, men har konkludert med at det ikke er ønskelig. Hovedbegrunnelsen er at dette vil gjøre ferdselen i havneområdet mer utrygg og kunne skape farlige situasjoner da havnen er trang nok som den er. Havnesjefen vil også få store utfordringer når han/hun hvert år skal planlegge en optimal løsning hvor også hensynet til nye båttyper og størrelser skal ivaretas. Dette er krevende nok som det er.  

Noen mer prinsipielle spørsmål ville også dukke opp; hvem skal tilbys disse plassene og skal retten være tidsbegrenset (lite praktisk for en båteier) eller «evig rett» som vil blokkere andre.

Styret ønsker med dette å sikre best mulig ferdsel i havna og en fremtidig praktisering av regelverket likt for alle medlemmer.

Som kanskje de fleste er kjent med er arbeidet med bølgebryteren i gang og følger fremdriftsplanen. Fase 1 er allerede avsluttet. Arbeidet med fase 2 er forventet å starte opp igjen primo mars. Vi vil komme tilbake med ny informasjon rundt dette. Bølgebryteren, sammen med innføring av kameraovervåking fra neste sesong, vil gi alle en bedre og sikrere havn og, på sikt, en lengre båtsesong.

Hilsen Styret i Holtefjell vel

Bommen lukkes

Arbeidene med molo har gått veldig fint. Vi avslutter steinkjøringen for i høst og bommen står fra nå av nede hele tiden. Den gamle bommen blir stengt som vanlig ca 1. november.

Stenging av vann

Siste helg som det er sikkert at det er vann på Holtefjell i 2019 er 25. – 27. oktober. Og som alltid, det kan bli stengt tidligere om temperaturen faller.
For spørsmål, kontakt Finn Hammer – fin-hamm@online.no

Bommen oppe på dagtid

I morgen, torsdag 3.oktober, starter tungtransporten for fullt på Holtefjellveien. Bommen vil derfor være oppe på dagtid, fra 06:30 til 16:30.

Viktig informasjon fra Styret i Holtefjell Vel

Håper alle har hatt en god sommersesong på Holtefjell.

Fylkesmannen har fattet et endelig vedtak og godkjent vår søknad om å bygge bølgebryter i moloen.

Det innebærer at det vil bli igangsatt et omfattende arbeid som vil påvirke tilgjengeligheten i hyttefeltet og skape støyende anleggsvirksomhet gjennom høst- og tidlig vårsesong. Det vil bli betydelig tungtransport av stein, spesielt i oktober/november og mars/april, og det planlegges noe mellomlagring av stein på asfaltlekeplassen.

Oppstart er planlagt til ca. 1.oktober og bygging vil finne sted i løpet av oktober/november. Da vil dette ligge frem til mars for å sette seg. Rundt 1.mars, avhengig av værforhold og temperatur, vil arbeidet starte opp igjen for en endelig stabiliseringsjobb. Dette arbeidet er ventet å vare ut april.

Nødvendig reparasjon og utbedring av Holtefjellveien vil starte opp så snart arbeidet med bølgebryteren er sluttført, sannsynligvis i begynnelsen av mai.

Holtefjellveien er forutsatt holdt oppe i hele anleggsperioden, men vi ber alle være forberedt på mye tungtransport og mulige korte perioder med avstengt vei. Transport vil foregå med bil med henger, og om du møter de MÅ du vike/rygge.  Kanskje lurt å vente på en lastebil og kjøre bak den!

Vennligst respekter alle de skilt og sperringer som vil bli satt opp i området, slik at vi unngår uønskede hendelser og personskader. Og husk å gi besøkende, eller de som evt. låner hytta, god informasjon.

Vinterbommen blir låst når arbeidene er ferdig.

Vi vil sørge for å holde dere best mulig orientert om fremdriften underveis.

Vi er svært glad for at vi nå kan starte dette arbeidet og gjennomføre et prosjekt som skal sikre de betydelig verdier havna representerer for oss alle.

Med hensyn på finansiering, har kun et fåtall ønsket lånealternativet, og det er derfor ikke aktuelt å ta opp lån med sikkerhet i Vellets fellesareal. Fremdriften av prosjektet gjør det også aktuelt å justere tidspunkt for betaling. Beløpet blir trolig delt i to terminer.  Informasjon om dette vil følge så snart det er klart.

Arbeidet med kameraovervåking av havna er også i gang og dette vil være i funksjon fra oppstart av neste båtsesong.

Holtefjell, 19.09.2019

Styret i Holtefjell Vel

Båtopptak

Høsten kommer, og alle båter må være borte fra havna innen 16.september. Etter den dato vil båtene bli fjernet for eiers regning.

Trenger du assistanse til båtopptak: Ring Ken Aarsten, tel 41607080

Hilsen Havnesjefen

Bommen lukkes og nye koder til bommen

Du må logge inn for å se dette innholdet. Hvis du ikke har en bruker kan du registrere deg her

Referat fra generalforsamlingen 2019

Innkallinger og referater fra tidligere generalforsamlinger ligger på denne siden

Krabbefiskekonkurransen 2019

14. Juli kl 11 er den årlige krabbefiskekonkurransen